തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു

July 22, 2021

തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ പിന്നാക്ക ക്ഷേമം, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടാണ് കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി …

എറണാകുളം തെങ്ങിൻ തൈകളും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും വില്പനക്ക്

September 9, 2020

എറണാകുളം : കൃഷി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പെരുമ്പാവൂർ, ഒക്കൽ വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച മൂന്നാം വർഷം കായ്ക്കുന്ന സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തൈകളും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും വില്പനക്ക്. ഫോൺ : 0484 2464941,  7907088478