കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡ്; ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫോമുകള്‍ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു

April 19, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 മഹാമാരി മൂലം, കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതിന്റെ പൂര്‍ണ ആനൂകൂല്യം നികുതിദായകര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡ് (സിബിഡിടി) 2019 – 20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ (2020 – 21 മൂല്യ …