പ്രത്യേക അധികാരം വേണമെന്ന് ലഡാക്കികൾ

September 5, 2020

ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി ലഡാക്കി ഹിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡിൻറെ പ്രമേയം ലഡാക്ക് : ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയിട്ട് വർഷം ഒന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലഡാക്കിൽ അതൃപ്തി പുകയുകയാണ്. ലഡാക്കികൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭൂമിയിൻമേലും തൊഴിലിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ വേണമെന്ന പ്രമേയം ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഡാക്കി ഹിൽ …