റാണിചിത്തിരയില്‍ പെട്ടിപറകള്‍ വഴിമാറുന്നു; ഒമ്പതിടങ്ങളില്‍ സബ് മേഴ്‌സിബിള്‍ വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചു

June 22, 2021

ആലപ്പുഴ: കുട്ടനാട്ടില്‍ റാണിചിത്തിരയില്‍ 2020-21 പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പ് ആധുനിക സബ് മേഴ്‌സിബിള്‍ വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ആക്‌സൈല്‍ ഫ്‌ലോ പമ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വെള്ളം വറ്റിക്കാനുള്ള നിലവിലെ 9 പെട്ടിപറകള്‍ മാറ്റി അവിടെ പുതിയ തരം പമ്പുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം …