അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവുമായി നിയമസഭാമന്ദിരത്തിലെ പുസ്തക പ്രദർശനം

November 2, 2021

*പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനംമലയാള ദിനാഘോഷവും സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ അമൃത് മഹോത്സവവും പ്രമാണിച്ച് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. നിയമസഭാ ലൈബ്രറി റഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം ഈമാസം ഏഴുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളും അമൂല്യ രേഖകളും, നാടകങ്ങളും, …

നിയമസഭാമന്ദിരത്തിൽ മലയാള ദിനാഘോഷവും പുസ്തക പ്രദർശനവും

October 29, 2021

*പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനംമലയാള ദിനാഘോഷവും സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ അമൃത് മഹോത്സവവും പ്രമാണിച്ച് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക പ്രദർശനം നടക്കും. നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി റഫറൻസ് ഹാളിലാണ് പ്രദർശനം നടക്കുക. സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം …