കണ്ണൂര്‍ കോളാട് പാലം പ്രവൃത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

August 26, 2020

കണ്ണൂര്‍ : ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ പിണറായി  ധര്‍മ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോളാട് പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. കേരളത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവയ്ക്കാവശ്യമായ റോഡ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകണമെന്നും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തില്‍ ആകാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും …