കാർത്ത്യായനി അമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു

March 10, 2020

തിരുവനന്തപുരം മാർച്ച് 10: രാജ്യത്തെ വനിതകൾക്ക് നൽകുന്ന പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ നാരീശക്തി പുരസ്‌കാരം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കാർത്ത്യായനി അമ്മ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു.  സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അക്ഷരലക്ഷം സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ 96ാം വയസ്സിൽ 98 മാർക്ക് വാങ്ങി ഒന്നാം …