പഞ്ചാബിൽ കുട്ടികൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഭീഷണിയിൽ

September 8, 2020

ചണ്ഡീഗഡ്: കോവിഡ് കാലം സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലമാണ്. രാജ്യമാകെ കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ കോവിഡിന് ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച അധ്യയനവർഷത്തിൽ 1.65 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ചേർന്നതായാണ് …