24 മണിക്കൂറും സജീവമാകാനൊരുങ്ങി തിരുവനന്തപുരം നഗരം

February 21, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 21: വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രാത്രിയിലും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജീവമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരം. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളില്‍ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തലസ്ഥാന നഗരയില്‍ …

സംസ്ഥാനത്ത് നഗരങ്ങളെ 24 മണിക്കൂറും സജീവമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നു

February 20, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 20: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ 24 മണിക്കൂറും സജീവമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യകേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ്. നഗരങ്ങളില്‍ രാത്രി ജീവിതമില്ലെന്ന ഐടി മേഖലയുടെ അടക്കമുള്ള ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. 24 മണിക്കൂറും സജീവമാകുന്ന സുരക്ഷിതനിരത്തുകളും കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളും നഗരസഭ നിശ്ചയിക്കുന്ന …