തിരുവനന്തപുരം: കാഴ്ച പരിമിതരായ ഓഡിയോ എഡിറ്റർമാർക്ക് അവസരം

July 12, 2021

തിരുവനന്തപുരം: എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാഴ്ച പരിമിതരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രവ്യരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ‘ശ്രുതിപാഠം’ പദ്ധതിയിൽ  ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കാൻ പരിചയസമ്പരായ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 100 പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രവ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് …