കോട്ടയം: ചക്കഗ്രാമമാകൻ ഒരുങ്ങി ഉഴവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

October 26, 2021

കോട്ടയം: ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ട് സമ്പൂർണ ചക്കഗ്രാമമാകാൻ ഉഴവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി. എല്ലാ വീടുകളിലും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പ്ലാവിൻ തൈ നട്ടുവളർത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.  വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ഇനം പ്ലാവിന്റെ രണ്ടു തൈകൾ വീതം സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത്. 1196 …