എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളും ദുരിതവും ആവർത്തിക്കുന്നു.

August 16, 2020

കാസർക്കോട് : എൻഡോസൾഫാൻ ബാക്കിപത്രമായി കാസർക്കോട് ഒരു കുഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മാസമായി വേദന തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ബദിയടുക്ക വിദ്യാഗിരിയിൽ 11 മാസം ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് തല വളരുന്ന രോഗവുമായി ജീവിക്കുന്നത്. ബദിയടുക്ക സ്വദേശി സുന്ദരയുടെയും പാർവ്വതിയുടെയും കുഞ്ഞാണ് ഇത്. 2019 …