അനധികൃത പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ ബിഐഎസ് റെയ്ഡ്

March 4, 2021

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സിലെ (ബിഐഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം 2021 മാർച്ച് 03 ന് പ്ലൈവുഡിൽ ഐ‌എസ്‌ഐ അടയാളം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ വുഡ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മേത്തല, അസമന്നൂർ, എറണാകുളം എന്ന ഫാക്ടറിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. റെയ്ഡിനിടെ, മറൈൻ …