ആലപ്പുഴ ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇ-ഹെൽത്ത് പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക്

July 6, 2021

– ജനറൽ സർജറി ഒ.പി. പ്രവർത്തനം പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതം ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇ-ഹെൽത്ത് പദ്ധതി നിർവഹണം രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക്. ജൂലൈ 7 മുതൽ ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒ.പി. പ്രവർത്തനം പൂർണമായി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ …