ആലപ്പുഴ: കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ച് വച്ച് കുടിക്കാനും പാചകത്തിനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

July 8, 2021

ആലപ്പുഴ: പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ക്കെതിരെ ജാഗരൂകരാവാനും കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. അടുക്കളയും വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങള്‍ തേച്ചുരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ശേഖരിക്കുക. പാകത്തിനുള്ള മൂടി ഉപയോഗിച്ച് …