സുഭിക്ഷ കേരളം: വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡില്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി

August 5, 2020

തൃശൂര്‍ : സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിമ്പ്രം പതിമൂന്നാം വാര്‍ഡില്‍ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയ ഏഴ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാര്‍ പി എസ് ഷജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തീരദേശക്ഷേമ സഹകരണ …