തെലങ്കാനയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

October 17, 2019

ഹൈദരാബാദ് ഒക്ടോബർ 17: സംസ്ഥാനത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, മണ്ഡൽ പരിഷത്തുകൾ, ജില്ലാ പരിഷത്തുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തന സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് എം‌പി‌പിമാർ, എസ്‌പി‌ടി‌സി, പ്രാദേശിക പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ …