പത്തനംതിട്ട: മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ലാപ്‌ടോപ് പദ്ധതിയുമായി ഹരിതകേരളം മിഷന്‍

August 11, 2021

പത്തനംതിട്ട: ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കായി മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ലാപ്‌ടോപ് പദ്ധതിയുമായി ഹരിതകേരളം മിഷന്‍. കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഓണ്‍ലൈനായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്കു സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കു സമൂഹം ഒന്നാകെ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇടപെടലുകളും നടന്നു …