ഡാൻ ലോറൻസ് മടങ്ങുന്നു

August 11, 2020

സതാംപ്ടൺ : ബാറ്റിംഗ് താരം ഡാൻസ് ലോറൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബയോ ബബിളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി. അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് റിസർവ് താരമായ ലോറൻസിന്റെ മടക്കമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പറയുന്നു. റിസർവ് പട്ടികയിലേക്ക് പകരക്കാരെ ആരെയും ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 23 …