പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ മേഖലയില്‍ സമഗ്രവികസനം

March 5, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 5: സാമ്പത്തിക പരാധീനതകള്‍ ഇനി കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്കിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകില്ല. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തണലില്‍ അറിവിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിയത് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചും ലൈഫ്, പി.എം.എ വൈ വീടുകള്‍ കൂടുതല്‍ അനുവദിച്ചും …