48 കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 14 സാൽവഡോർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

October 1, 2019

സാൻ സാൽവഡോർ ഒക്ടോബർ 1: രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നടന്ന 48 കരാർ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫ് എൽ സാൽവഡോറിലെ (പി‌എൻ‌സി‌എസ്‌വി) ഒരു ഡസനിലധികം അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ റൗള്‍ മേലറ അറിയിച്ചു. “ആരും …