വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രായപരിധി 65 വയസ്സായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ

September 20, 2019

ചണ്ഡിഗഡ് സെപ്റ്റംബർ 20 : വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രായപരിധി 58 വയസിൽ നിന്ന് 65 വയസ്സായി വെള്ളിയാഴ്ച വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ.ഇപ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ വിരമിച്ച ശേഷവും പഞ്ചാബിലെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കും. വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രായപരിധി വിപുലീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ …