2020-21 ലെ കേരള ബജറ്റ് അവതരണം ഇന്ന്

February 7, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 7 : കേരള ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക് 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 17,872 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2020-21ൽ കേരളത്തിന്റെ കേന്ദ്രനികുതി വിഹിതം 15,236 …