തൃശ്ശൂർ: പ്രൈമറി /സെക്കന്ററി എയ്ഡ് പദ്ധതി, ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

June 21, 2021

തൃശ്ശൂർ: ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി  വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അധ്യായന വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ പ്രാഥമിക പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിലേക്കായി (യൂണിഫോം, കുട, ബാഗ്, സ്റ്റേഷനറി തുടങ്ങിയ വാങ്ങുന്നതിന്) ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് 2000 രൂപ വീതം …

തൃശ്ശൂർ: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

June 15, 2021

തൃശ്ശൂർ: തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ /എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്കായി 2000 രൂപ നൽകുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാഥമിക പഠനാവശ്യങ്ങൾ (യൂണിഫോം, കുട, ബാഗ്, സ്റ്റേഷനറി) നിർവഹിക്കുന്നതിനായാണ് തുക നൽകുന്നത്. പ്രൈമറി …