പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍ ടോള്‍പിരിക്കുന്നതിന്‌ 32 ലക്ഷം രൂപക്ക്‌ ടെണ്ടര്‍ ആയി

September 5, 2020

പൊന്നാനി: പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറിലെ ടോള്‍ പിരിക്കുന്നതിനുളള ടെണ്ടർ 32 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക്‌ ഉറപ്പിച്ചു. പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ വകുപ്പ്‌ ഓഫീസില്‍ നടന്ന ടെണ്ടർ നടപടി കളാണ്‌ ടോള്‍ പിരിവുകാരെ നിശ്ചയിച്ചത്‌. രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ടെന്‍ററിലും ലേല നടപടികളിലും അഞ്ചുപേര്‍ ലേലത്തിലും ഒരാള്‍ …