52 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം

April 6, 2020

ന്യൂഡൽഹി ഏപ്രിൽ 6: രാജ്യം കോവിഡ് 19 ഭീതിയിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർസ് ഫണ്ടിലേക്ക് 52 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്ത് എയിംസിലെ ജീവനക്കാർ

April 4, 2020

ന്യൂഡൽഹി ഏപ്രിൽ 4: ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ( എയിംസ് ) ജീവനക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയർസ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.