കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിഹിതം പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ ഫണ്ടിലേക്ക്

April 20, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി ഏപ്രിൽ 20: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന്​ ഒരു വിഹിതം പ്രധാനമന്ത്രിയൂടെ പ്രത്യേക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക്​ സമാഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം വീതം 2021 മാര്‍ച്ച്‌​ വരെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന്​ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ …