പാതമിത്ര പദ്ധതി – അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

March 3, 2020

എറണാകുളം മാർച്ച് 3: എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വഴിയോരത്ത് ചെരിപ്പ്, ബാഗ്, കുട എന്നിവ നന്നാക്കുന്നവര്‍ക്കായി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന  സൗജന്യമായി കിയോസ്‌ക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്ന പാതമിത്ര പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാതയോരങ്ങളില്‍ ചെരിപ്പ്, കുട, ബാഗ് എന്നിവ …