ആലപ്പുഴ: ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

November 1, 2021

ആലപ്പുഴ: ജനറല്‍ ആശുപത്രി വളപ്പില്‍ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പാര്‍ക്കിംഗ് ചാര്‍ജ് പിരിക്കുന്നതിന് പുനര്‍ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം നവംബര്‍ 30 വരെയാണ് കാലയളവ്.  ക്വട്ടേഷനുകള്‍ നവംബര്‍ 15 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കു മുന്‍പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം സൂപ്രണ്ട്, ജനറല്‍ …