സാമൂഹിക നീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രി ‘ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ ഫ്രീഡം-ലാൻഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ’ പര്യവേഷണം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

August 13, 2021

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗപരിമിതരുടെ ടീമെന്ന ഒരു പുതിയ ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു സംഘം സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ വരെ പര്യവേഷണം നടത്തും. ഈ  തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമിന് സായുധ സേനയിലെ വിമുക്തഭടന്മാരുടെ സംഘമായ ‘ടീം ക്ലൊ’ (‘Team CLAW) പരിശീലനം നൽകുന്നു. …