ശ്രീലങ്കന്‍ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പല്‍ തീപിടിച്ചു: ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം.

September 4, 2020

ശ്രീലങ്ക: ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് തകർന്ന കപ്പലിൽ എണ്ണ ചോർച്ച ഉണ്ടായാലും ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഇൻകോയിസ് ) അറിയിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി തേടിയ സാങ്കേതിക ഉപദേശത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇൻകോയിസ് പറഞ്ഞത്. …