എറണാകുളം: പ്രത്യുഷ പദ്ധതിയുടെ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് നവംബർ രണ്ടിന്

October 27, 2021

കാക്കനാട് : 2021-22 വർഷത്തെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്ന ‘പ്രത്യുഷ ‘ പദ്ധതിയുടെ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് നവംബർ രണ്ടിന് നടക്കും. അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെ …