കൂടിയ ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് കേരളം; ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ

September 5, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുതുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് കേരളം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് 10.2 ആയപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ നിരക്ക് 41.2 ആണ്. കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് 24.3 ആണ്. നാഷണൽ ക്രൈം …