ബാർട്ടൻഹിൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളേജിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

November 6, 2021

ഗവ. എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളേജ് ബർട്ടൻഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം നടത്തുന്ന ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറീ എം.ടെക് Translational Engineering കോഴ്സിന് ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഏതു ബ്രാഞ്ചിൽ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് ഡിഗ്രി എടുത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സാമൂഹിത പ്രതിബദ്ധതയും പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ചേതനയുമാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ. …