ബോൾഡ് ലുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നായിക മീര നന്ദൻ.

August 17, 2020

ബോൾഡ് ലുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നായിക മീര നന്ദൻ. ‘സര സര ബെഹ്ക്താ ഹെ’ എന്ന ഗാനത്തിനായി ഒരുക്കിയ പുതിയ കവര്‍ സോങ്ങിലാണ് മീരയുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ബോൾഡ് ലുക്ക് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ‘രഹ്നാ ഹെ തേരെ ദില്‍ മേം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ …