‘കൂട്ടി’ന് കൂട്ടായി മൊബൈല്‍ ആപ്പ്

March 4, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 4: ജില്ലയിലെ വിധവകളുടെ  ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും  വനിതാ സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍    ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ‘കൂട്ട്’ പദ്ധതിയില്‍ വിവരശേഖരണത്തിനായി മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ തയ്യാറായി. ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചവര്‍, ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവര്‍, ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായവര്‍ തുടങ്ങി നിരാലംബരായ വിധവകളുടെ …