കാസർഗോഡ്: ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ചലഞ്ച്: ആദ്യ ഘട്ട വിതരണം നടന്നു

July 26, 2021

കാസർഗോഡ്: ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, ഇതര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, പൊതു ജനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ചലഞ്ചിലേക്ക് സ്വരൂപിച്ച …

കാസർഗോഡ്: ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് തുണ; മൊബൈൽ ഫോൺ ചലഞ്ചുമായി ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത്

June 11, 2021

കാസർഗോഡ്: മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ചലഞ്ചുമായി ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി. പ്രാഥമിക കണക്കെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 194 കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂൾ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ …