മാധ്യമവിചാരണ എന്ന പദത്തിന് ഇനി പുതിയ അർത്ഥം

October 7, 2021

മാധ്യമവിചാരണ സുപരിചിത പദമാണ്. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇത് മധുരിക്കും. മറ്റുചിലർക്ക് കയ്ക്കും. ഒരിക്കൽ മധുരിച്ചവർക്ക് മറ്റൊരിക്കൽ കയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കും എല്ലായിപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളതോ വെറുപ്പുള്ളതോ ആയ കാര്യമല്ല ഈ വിചാരണ. ലഖിംപൂർ കൊലപാതകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശകലനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും വീഡിയോയും എല്ലാം ബിജെപിക്കോ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം …

ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു എൻ ജെ നായർ

August 17, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു അന്തരിച്ച എൻ ജെ നായർ എന്ന് കേരള ജേർണലിസ്റ്റ്സ് യൂണിയന്‍റേയും ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ്സ് യൂണിയന്‍റേയും സംയുക്ത അനുശോചനസന്ദേശത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം. …