തൃശ്ശൂർ: വൈന്തല ഓക്സ്ബോ തടാകം പുനർജ്ജനിക്കുന്നു

November 12, 2021

തൃശ്ശൂർ: കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകമായ വൈന്തല ഓക്സ്ബോ തടാകം പുനർജ്ജനിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തട പദ്ധതിയായ വെണ്ണൂർതുറ നീർത്തട സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ വൈന്തല ഓക്സ്ബോ തടാകവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളായത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തടാകത്തിലേയ്ക്ക് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാനുള്ള …

തൃശൂർ കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കവാടം തുറന്നു

August 5, 2020

തൃശൂർ: കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പുതിയ കവാടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ഡോ. എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കവാടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ഐ കണ്ണത് നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടുലക്ഷം …