കോട്ടയം:ചെറുപ്പക്കാരെ കുറ്റവാളികളാക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യം ശക്തിപ്പെടുന്നു: മന്ത്രി പി. രാജീവ്

November 1, 2021

ജയിലുകളിലെ ‘തിരിച്ചറിവ് 2021’ പരിപാടിക്ക് സമാപനം കോട്ടയം: ചെറുപ്പക്കാരെ കുറ്റവാളികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാഹചര്യം ശക്തിപ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ലഹരിക്കാണ് മുഖ്യപങ്കെന്നും വ്യവസായ-നിയമ വകുപ്പു മന്ത്രി പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റി ജില്ലയിലെ …