പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, പ്രായമായവര്‍ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആഘോഷിച്ചു

October 9, 2019

പുതുച്ചേരി ഒക്ടോബർ 9: പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയുടെ (പി‌യു) സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന വകുപ്പും പുതുച്ചേരി സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പും ചേർന്ന് പ്രായമായവർക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം കൃഷ്ണ നഗറിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോം ഫോർ ഏജ്ഡ് ആന്റ് ഇൻഫോർമിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു. സോഷ്യൽ വർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ …