ആലപ്പുഴ: അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ യോഗം ചേർന്നു *പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കും

July 20, 2021

ആലപ്പുഴ : അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി, മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ എം. എൽ. എ എച്ച് സലാമിന്റെ ആദ്ധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ചെയ്യാൻ വകുപ്പ് …