തൃശ്ശൂർ: മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ഷയരോഗ പരിശോധന തുടങ്ങി

July 6, 2021

തൃശ്ശൂർ: ദേശീയ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജ്ജന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ക്ഷയരോഗ അണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള രക്തപരിശോധനയായ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ഗവ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചു. മുൻപ് ജില്ലാ ടി ബി സെന്ററിൽ മാത്രമാണ് ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ 23 ന് ട്രയൽ …