എറണാകുളം : നൈപുണ്യ പരിശീലന കോഴ്സുകൾ മന്ത്രി പി.രാജീവ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

July 24, 2021

എറണാകുളം : സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ  നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ കളമശ്ശേരിയിലെ അസാപ്  കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലെ നൈപുണ്യയ കോഴ്സുകളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി  പി.രാജീവ് നിർവഹിച്ചു. നിലവിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ ശേഷിയുള്ളവരുടെ കുറവ് നൈപുണ്യ പരിശീലന …