സി കെ ബിർള ആശുപത്രി – കൊൽക്കത്തയിൽ ബി‌എൽ‌എസ് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ബി‌എം‌ബി ‘ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ്’ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

September 17, 2019

കൊൽക്കത്ത, സെപ്റ്റംബർ 17 : രോഗികൾ ക്കും പരിചാരകർക്കും പൗരന്മാർക്കും അടിസ്ഥാന ജീവിത പിന്തുണാ കഴിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ’ ദിനത്തിൽ സി കെ ബിർള ഹോസ്പിറ്റൽസ് – ബിഎംബി ‘ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ്’ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. ‘നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം, …