തിരുവൻവണ്ടൂരിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ ഭൂചലനത്തിൽ നാല് പതോളം വീടുകർക്ക് കേടുപാടുകൾ

August 14, 2020

ചെങ്ങന്നൂര്‍: തിരുവൻ വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 11.45 നു 12 നും ഇടയിലായി വലിയ മുഴക്കത്തോടെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. പഞ്ചായത്തിലെ നാല് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിലെ നാൽപതോളം വീടുകളുടെ ഭിത്തികളും തറയിലുമാണ് വിള്ളൽ …