പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പാദ യോജനയ്ക്ക് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും

September 9, 2020

ഇ-ഗോപാല ആപ്പിന് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരിട്ടു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി സമഗ്രമായ ബ്രീഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാര്‍ക്കറ്റ്പ്ലേസും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പോര്‍ട്ടലും ബിഹാറിലെ മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലകളില്‍ നിരവധി സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും ന്യൂ ഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പാദ യോജനയ്ക്ക് (പി.എം.എം.എസ്.വൈ) …