എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി തൈകള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ‘തൈ വണ്ടി ‘

July 8, 2020

ഏറത്ത്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാര്‍ഡില്‍ പത്തനംതിട്ട : സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാര്‍ഡ് ജനപ്രതിനിധി രാജേഷ് അമ്പാടി വേറിട്ട ഒരു പരിപാടിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയമാകുന്നു. തന്റെ വാര്‍ഡിലെ മുഴുവന്‍  …