പത്തനംതിട്ട കോമളം കേന്ദ്രമായി ‘എന്റെ മണിമലയാര്‍’ : ജൈവ സംരക്ഷണ കായിക വികസന സമിതിക്ക് തുടക്കം

September 9, 2020

പത്തനംതിട്ട : തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളിലെ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് വ്യത്യസ്ഥവും അപൂര്‍വ്വവുമായ ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനില്‍ക്കുന്ന കോമളം കടവിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും രണ്ടു കിലോ മീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തീരവും ജൈവ വ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുവാനും സമീപ വാസികളുടെ ജീവിത ഉപാധികള്‍ വിപുലീകരിക്കുവാനും …