പാലക്കാട് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനകം രണ്ട് ലക്ഷം പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യും; മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍

September 8, 2020

ജില്ലയില്‍ വിതരണം ചെയ്തത് 2448 പട്ടയങ്ങള്‍ പാലക്കാട്: അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനകം രണ്ട് ലക്ഷം പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു. നാല് വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത്് വിതരണം ചെയ്തത് 155000 പട്ടയങ്ങളാണ്. …